Ποιότητα

Quality in everything we do

Ποιότητα | ISO 9001:2008

SUNLIGHT-ISO9001 Η υψηλή ποιότητα είναι ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τόσο τα προϊόντα μας όσο και τις διαδικασίες παραγωγής του εργοστασίου μας. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από το 1996 εγκαταστήσαμε το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9002:1994.

Διαβλέποντας την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας λόγω της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρείας, επικαιροποιήσαμε την πιστοποίηση κατά ISO 9002:1994 με την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000, η οποία επεκτάθηκε περαιτέρω με την τελευταία πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008. Τηρούμε αυστηρές προδιαγραφές διαχείρισης, οι οποίες συμβάλλουν:

στον προσδιορισμό και την εφαρμογή διαφόρων διεργασιών
στον καθορισμό των κριτηρίων και των μεθόδων που απαιτούνται, ώστε να διασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία, καθώς και ο έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής
στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των αναγκαίων πόρων και πληροφοριών για την υποστήριξη και παρακολούθηση των διεργασιών
στην παρακολούθηση, μέτρηση και ανάλυση των διεργασιών
στον καθορισμό των μέτρων για την επίτευξη των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων και τη συνεχή βελτίωσή τους
Η συνεχής προσπάθειά μας για βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μας αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας, που υπαγορεύεται από την ηθική δέσμευση απέναντι στους πελάτες μας.