Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Safety First is our motto

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία | OHSAS 18001:2007

SUNLIGHT-ISO18001 Η διασφάλιση ιδανικών συνθηκών εργασίας είναι ένας από τους βασικούς στόχους μας και επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007.

Η υλοποίηση αυτού του συστήματος διαχείρισης συνεπάγεται την τεκμηρίωση, οργάνωση και εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων, διαδικασιών και πρακτικών, έτσι ώστε οι λειτουργίες μας να είναι πλήρως εναρμονισμένες με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και να ικανοποιούν τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας. Έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ατυχήματος ή άλλου συμβάντος επιβλαβούς για τους εργαζομένους μας.