Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, συμμόρφωσης και καταπολέμησης της δωροδοκίας

Απώτερος στόχος της εταιρείας είναι η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη μέσω της βέλτιστης συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.

Όλες οι δραστηριότητες/εργασίες εκτελούνται στις καλύτερες δυνατές συνθήκες, σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζονται άριστα αποτελέσματα ως προς την ποιότητα του τελικού προϊόντος, χωρίς την εμφάνιση ατυχημάτων ή άλλων συμβάντων επιβλαβών για την υγεία ή/και το περιβάλλον.

Η Διοίκηση της Sunlight Group δεσμεύεται να προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες:

  • για τη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις και απαιτήσεις της ελληνικής ή/και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
  • για την πρόληψη ατυχημάτων/συμβάντων όσον αφορά τους εργαζομένους και το περιβάλλον
  • για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Για την επίτευξη των στόχων και των δεσμεύσεων της Εταιρείας, όλοι οι εργαζόμενοι συμμορφώνονται με τις διαδικασίες που ορίζει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης κατά την άσκηση των καθημερινών τους καθηκόντων, συμβάλλοντας άμεσα και καθοριστικά —ο καθένας από τη δική του πλευρά— στη συνεχή βελτίωση της Εταιρείας, στην εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των πελατών και στη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις.

Η Εταιρεία παρέχει τους κατάλληλους πόρους, τα μέσα και τα εργαλεία με σκοπό τη διαρκή κατάρτιση των εργαζομένων της, τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της, την υποστήριξη και την εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας.

Μάθετε περισσότερα

Πιστοποιήσεις:

Ποιότητα – ISO 9001:2008

Περιβάλλον – ISO 14001:2004

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία – OHSAS 18001:2007

Καταπολέμηση της Δωροδοκίας – ISO 37001:2016

Συμμόρφωση – ISO 19600:2014

SUNLIGHT-EUROPEAN-BATTERY-ISO-9001-GR

SUNLIGHT-EUROPEAN-BATTERY-ISO-14001-GR

SUNLIGHT-EUROPEAN-BATTERY-ISO-19600-GR

SUNLIGHT-EUROPEAN-BATTERY-ISO-37001-GR

SUNLIGHT-EUROPEAN-BATTERY-OHSAS-18001-GR