Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
 • Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

  08/10/2019

  Η Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Βασίλης Μπίλλης, μετά από 6,5
  χρόνια επιτυχούς πορείας ως Διευθύνων Σύμβουλος, αποχωρεί από τη SUNLIGHT. Το Διοικητικό
  Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 7.10.2019 και αφού ευχαρίστησε τον κ. Β. Μπίλλη για τη μέχρι
  τώρα συνεισφορά του προχώρησε σε ανασυγκρότηση, ορίζοντας ως νέο Πρόεδρο και Δ/ντα
  Σύμβουλο αυτού, τον κ. Ρούμπεν Μπουρλά.

  Ειδικότερα, το ανασυγκροτηθέν ως 9μελές πλέον Διοικητικό Συμβούλιο (άρθ. 10 παρ. 1 του
  Καταστατικού) έχει ως εξής:

  1. Ρούμπεν Μπουρλάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
  2. Δημήτριος Γκούμας, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  3. Αλέξανδρος Μάνος, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
  4. Στέργιος Νέζης, Μέλος εκτελεστικό
  5. Σπυρίδων Κόπολας, Μέλος εκτελεστικό
  6. Στέφανος Κανίδης, Μέλος εκτελεστικό
  7. Λάμπρος Μπίσαλας, Μέλος εκτελεστικό
  8. Μιχαήλ Μαστοράκης, Μέλος εκτελεστικό
  9. Ιωάννης Παντολέων, Μέλος μη εκτελεστικό

  Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου, που είχε αρχίσει από την εκλογή του, στην Έκτακτη
  Γενική Συνέλευση της 28/1/2019, είναι πενταετής και λήγει την 28/01/2024.
  Τέλος με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαφοροποιήθηκε και η σύνθεση
  της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελείται πλέον από τα εξής μέλη:

  • Δημήτριος Γκούμας, Αντιπρόεδρος και Μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  • Αλέξανδρος Μάνος, Μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  • Ιωάννης Παντολέων, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος

  Η διαφοροποίηση της σύνθεσης της εν λόγω Επιτροπής θα επικυρωθεί από την επόμενη Γενική
  Συνέλευση, ως κατά Νόμον ορίζεται.

  ΑΘΗΝΑ, 08.10.2019