Συμμόρφωση – ISO 19600

  • Αρχική σελίδα
  • Συμμόρφωση – ISO 19600
  • Η SUNLIGHT έχει λάβει από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) βεβαίωση τήρησης του Προτύπου ISO 19600 (Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης) για την κανονιστική συμμόρφωση. O συνδυασμός των δύο Προτύπων ISO 37001 και ISO 19600 επιτρέπει στον Όμιλο να εδραιώσει μία συνολικά εύρωστη και ισχυρή δομή διαφάνειας και θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης.