Καταπολέμηση της Δωροδοκίας | ISO 37001:2016

  • Αρχική σελίδα
  • Καταπολέμηση της Δωροδοκίας | ISO 37001:2016
  • Καταπολέμηση της Δωροδοκίας | ISO 37001:2016

    Δέσμευση της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT είναι να λειτουργεί και να εκτελεί όλες τις δραστηριότητές της στις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ώστε να διασφαλίζονται άριστα αποτελέσματα ως προς την ποιότητα του τελικού προϊόντος, τηρώντας όλες τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για το περιβάλλον και την υγιεινή και ασφάλεια. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η δέσμευση της εταιρείας να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις και απαιτήσεις της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η SUNLIGHT έχει λάβει πιστοποίηση για την εφαρμογή του προτύπου ISO 37001 που αφορά την καταπολέμηση της δωροδοκίας. Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από τον Φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD), έναν από τους πιο έγκριτους οργανισμούς Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, η οποία πιστοποίησε ότι οι σχετικές διαδικασίες που εφαρμόζει η SUNLIGHT είναι σύμφωνες με το πρότυπο ISO 37001.