Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 • ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  29/05/2019

  ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

  «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

  ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE»

  ΤΗΣ 28.05.2019

                                                             

  Αθήνα, 29-5-2019

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE» σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 28η Μαίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα και ώρα 13:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Ερμού 2 στην Αθήνα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

   

  Στην Γενική Συνέλευση παρέστη, εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον κο Γεώργιο Ξηρουχάκη με βάση το από 08/05 /2019 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, η μοναδική  μέτοχος της Εταιρίας, ήτοι  η εταιρεία με την επωνυμία «OLYMPIA GROUP LTD», η οποία εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου, επί των οδών  Αρχ. Μακαρίου III & Νικολάου Γύζη 2, με δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (15.151.860) μετοχές και με δικαίωμα ισάριθμων ψήφων, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Δάταξης.

   

   

  Για το πρώτο θέμα:

  Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

  Διαβάζεται ακολούθως από τον Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η προς αυτήν έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 έως 31.12.2018 καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και δίδονται αντίγραφα αυτής σε όλους τους παριστάμενους. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τον παριστάμενο μέτοχο για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τη χρήση 2018, με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μελών της. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απεφάσισε την έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2018 έως 31.12.2018, την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 και την έγκριση της ετήσιας δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

   

  Για το δεύτερο θέμα:

   Διάθεση κερδών χρήσης 2018

  Επί του θέματος αυτού, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου της Γ.Σ., αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η εταιρεία δεν θα προβεί σε διανομή κερδών, λόγω της ύπαρξης ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

   

  Για το τρίτο θέμα:

  Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη

  Η Γενική Σύνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Σύμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

  Σε συνέχεια αυτού, η Γενική Συνέλευση επίσης απαλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τους ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2018 έως 31.12.2018 καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

   

  Για το τέταρτο θέμα:

  Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την  χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους

  Κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου για την ανανέωση της συνεργασίας της Εταιρείας με την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου κατά την τρέχουσα χρήση, η οποία διατέθηκε στους παρευρισκόμενους, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως τακτικό ελεγκτή της εταιρείας για τη χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019 τον Νικόλαο-Χρήστο Μαντζούνη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 40511 και ως αναπληρωτή ελεγκτή τον Παναγιώτη Νούλα με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 40711, αμφότερα μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton.  Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί με ειδική συμφωνία των μερών.

   

   

  Για το πέμπτο θέμα:

  Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018 και καθορισμός ύψους των αμοιβών τους για την χρήση 2019.

  Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις ήδη καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018 προς τα μέλη του συνολικού ύψους 108.850,00Ευρώ. Επιπλέον εγκρίνονται οι ήδη καταβληθείσες αμοιβές ποσού 35.750,00 Ευρώ προς τα μέλη ΔΣ της ήδη απορροφηθείσας Sunlight Recycling SA για την περίοδο 1.1.2018 έως 30.11.2018, οπότε και ολοκληρώθηκε η ως άνω απορρόφηση.

  Όσον αφορά στην χρήση του έτους 2019, αποφασίστηκε ομόφωνα η προέγκριση αμοιβών συνολικού ύψους έως 39.000,00 ευρώ για τα εκτελεστικά και έως 150.000,00 ευρώ για τα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 Ν. 4548/18.

   

  Για το έκτο θέμα:

   Προσαρμογή του Καταστατικού σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, ως ισχύει- Τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 6-18, 20 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο

  Αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση η προσαρμογή του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα με την τροποποίηση των άρθρων 1, 6-11, 13 και 15-20 του ισχύοντος καταστατικού, ως ακολούθως:

   

  • Στο άρθρο 1 προστίθεται η ένδειξη «μονομετοχική» ενόψει της παρούσας μετοχικής συνθέσεως της Εταιρείας και σύμφωνα με τον Ν. 4548/18.
  • Στο άρθρο 6 προσαρμόζονται οι όροι και προϋποθέσεις των έκτακτων αυξήσεων κεφαλαίου στο νέο πλαίσιο που καθιερώνει ο Ν. 4548/18, ενώ προσαρμόζεται και η προθεσμία εξασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως στο νέο ελάχιστο εκ του νόμου (14 ημέρες).
  • Στο άρθρο 7 καταργείται η δυνητική έκδοση ανωνύμων μετοχών και η διάκριση οριστικών – προσωρινών τίτλων μετοχών, σύμφωνα με τον Ν. 4548/18. Προστίθεται περαιτέρω η δυνατότητα ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου μετόχων.
  • Στο άρθρο 8 προσαρμόζεται το λεκτικό του σύμφωνα με τον Ν. 4548/18.
  • Στο άρθρο 9 προσαρμόζεται η κατ’ εξαίρεση παράταση της θητείας των μελών ΔΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4548/18.
  • Στο άρθρο 11, προσαρμόζονται οι αναφορές στις διατάξεις του Ν. 4548/18, ιδίως σε ό,τι αφορά την συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης και την υπογραφή των πρακτικών από όλα τα μέλη, ενώ απαλείφεται η αναφορά σε μυστική ψηφοφορία του ΔΣ κατά την συγκρότησή του.
  • Στο άρθρο 14, παραλείπονται αναφορές σε δημοσιεύσεις που έχουν ήδη καταργηθεί και προσαρμόζονται αναφορές στις διατάξεις του Ν. 4548/18.
  • Στο άρθρο 16, προσαρμόζεται η προθεσμία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της εκάστοτε χρήσης. Προσαρμόζεται επίσης ο τρόπος δημοσίευσης της προσκλήσεως Γ.Σ. με βάση τα κατά νόμον ισχύοντα (διαδικτυακός τόπος ΓΕΜΗ), διατηρουμένης όμως και της δυνατότητας ατομικής ειδοποιήσεως των μετόχων μέσω email.
  • Στο άρθρο 17, παραλείπονται αναφορές που προκύπτουν από την εκ του νόμου ρύθμιση.
  • Στο άρθρο 18, παραλείπεται η αναφορά στην ήδη καταργηθείσα διάταξη περί υποχρεωτικής παράστασης συμβολαιογράφου σε ΓΣ όπου παρίσταται μόνο ένας μέτοχος.
  • Στο άρθρο 19, προσαρμόζεται η αναφορά στις κείμενες διατάξεις για την κατάρτιση, έλεγχο και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
  • Στο άρθρο 20, προσαρμόζεται η μεταβατική διάταξη του καταστατικού σχετικά με τα ζητήματα διαχρονικής εφαρμογής των ρυθμίσεων του Ν. 4548/2018.

   

   

  Προς διευκόλυνση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρίας κατωτέρω παρατίθενται τα άρθρα του νέου Καταστατικού τηε Εταιρείας τα οποία προτείνεται να τροποποιηθούν:

   

          ΑΡΘΡΟ 1ο 

  ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

  • Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με  την επωνυμία “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”  και  τον  διακριτικό  τίτλο  “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.”
  • Για τις σχέσεις της εταιρείας με τις χώρες του εξωτερικού η ανωτέρω επωνυμία θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται “SYSTEMS SUNLIGHTA.”.

   

   

  ΑΡΘΡΟ 6ο

  ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρεία μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της γενικής Συνέλευσης,  έχει  το δικαίωμα,  με  απόφαση  που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει  το  μετοχικό  κεφάλαιο  με την έκδοση νέων μετοχών.  Το  ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσόν  του  μετοχικού  κεφαλαίου που  έχει ήδη καταβληθεί  κατά  την ημερομηνία λήψης της σχετικής  απόφασης από την Γενική Συνέλευση.  Η  πιο  πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα  που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, επίσης, να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.

   

  • Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του  μετοχικού κεφαλαίου ορίζει το ύψος, τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του νέου κεφαλαίου, το είδος των νέων μετοχών, τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν αποφασίσει την έκδοση μετοχών περισσοτέρων κατηγοριών, την ονoμαστική αξία κάθε νέας μετοχής καθώς και τις λεπτομέρειες της έκδοσης αυτών και τους όρους αυξήσεως του κεφαλαίου.
  • Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος,  ή έκδοσης  ομολογιών  με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές,  παρέχεται  δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο  ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά  την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης,  η οποία δεν μπορεί  να  είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

   

  ΑΡΘΡΟ 7ο

  • Oι μετοχές της εταιρείας είναι Ονομαστικές. Η Εταιρεία τηρεί κατά νόμον βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
  • Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.
  • εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά νόμον για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος

   

  ΑΡΘΡΟ 8ο

  • Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής,  η  οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνον ένα  κύριο.  Περισσότεροι  συγκύριοι  μετοχής ορίζουν αντιπρόσωπο  ικανό προς κοινοπραξία αλλιώς η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση αναστέλλεται δε και η άσκηση των δικαιωμάτων αυτής.
  • Οι μέτοχοι ευθύνονται  απέναντι στους τρίτους και την εταιρεία μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόκτηση της ιδιότητας μετόχου από κάποιον  συνεπάγεται  αυτοδίκαια  και  ανεπιφύλακτα  την  από  αυτόν  πλήρη αποδοχή του καταστατικού της  εταιρείας  και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου,  της  εταιρείας,  που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητος αυτών και του νόμου.
  • Τα δικαιώματα  και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής  παρακολουθούν  τον  κατά  τον νόμο κύριο αυτής. Οι  μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη  διοίκηση  της  εταιρείας  μόνο με τις Γενικές Συνελεύσεις.
  • Κανένας μέτοχος ή διάδοχος αυτού, γενικός ή ειδικός ή δανειστής αυτών, δεν δύναται να προκαλέσει  κατάσχεση  ή  σφράγιση  των  βιβλίων ή οποιασδήποτε  περιουσίας  ή  να  αναμιχθεί στη διοίκηση της εταιρείας  εκτός  από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο  καταστατικό.
  • άθε μέτοχος  ανεξάρτητα  από την κατοικία του  λογίζεται  ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία,  ότι  έχει  νόμιμη  κατοικία  την έδρα της εταιρείας  και  υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.
  • Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων,  αφού δεν ορίζεται αλλιώς από  το νόμο,  υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων  της έδρας της εταιρείας.

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  ΑΡΘΡΟ 9ο

  1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη, εκλεγόμενα μεταξύ των μετόχων ή  και εκτός από αυτούς,  από  τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα μέλη του Διoικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

  2) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), παρατεινομένη μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την επόμενη τακτική ΓενικήΣυνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, μη δυναμένη πάντως να υπερβεί την εξαετία.

   

   

  ΑΡΘΡΟ 10ο

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  1) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερο των τριών (3).

   

  2) Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλο­γή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλ­λεται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι  πράξεις  των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου  κατά  τα άνω εκλεγομένων μελών του,  που  λαμβάνουν  χώρα  κατά το μεταξύ της εκλογής των και της πρώτης  μετά  την  εκλογή των συγκληθησομένης Γενικής Συνέλευσης διάστημα,  λογίζονται  και είναι έγκυρες και  αν  ακόμη  δεν ήθελε τυχόν επικυρωθεί η εκλογή τους  από την Γενική Συνέλευση.

   

  ΑΡΘΡΟ 11ο

  ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρείας ή και σε τόπο όπου στεγάζονται γραφεία της εταιρίας, συγκαλείται δε οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστο συμβούλους γραπτώς, σύμφωνα με τις κατά νόμον προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και, εφ’ όσον το επιθυμεί, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.  Τον Πρόεδρο απόντα ή  κωλυόμενο  αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος αυτόν δε,  ως  και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,  οι  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  οριζόμενοι  Σύμβουλοι.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ορίζει  επίσης τον Γραμματέα του, Σύμβουλο ή μη, και καθορίζει τις τυχόν αρμοδιότητες των υπολοίπων συμβούλων.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και  ευρίσκεται σε απαρτία,  αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται  σ` αυτό  το  μισό (1/2) πλέον του ενός των  συμβούλων,  σε  κάθε όμως περίπτωση πρέπει να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ελάχιστο τρεις (3) σύμβουλοι. Παρέχεται η δυνατότητα συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα περιλαμβάνει τις ακολουθούμενες προδιαγραφές ασφαλείας και τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
  • Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται  με  απόλυτη  πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από την  περίπτωση της  παραγράφου  1  του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.  Για  τις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  και για τις αποφάσεις αυτού τηρούνται πρακτικά, τα  οποία  καταχωρίζονται  στο τηρούμενο από  την  εταιρεία βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη.

  Κανένας δε δύναται να αρνηθεί να προσυπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως,  στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται  όμως να ζητήσει να αναγραφεί στα πρακτικά  η  τυχόν  αντίθετη γνώμη του προς  τη λαμβανομένη  απόφαση.  Αντίγραφα  και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

  • Ο κάθε σύμβουλος έχει μια (1) ψήφο, στην  περίπτωση  όμως  που  αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο αν  εξουσιοδοτηθεί  για  το σκοπό αυτό ειδικά,  δύναται  να έχει δύο (2) ψήφους,  ποτέ  όμως στο πρόσωπο του  αυτού  συμβούλου δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν  περισσότερες  των  δύο (2) ψήφων,  περιλαμβανομένης  και της δικής του.  Κανένας  σύμβουλος  δεν δύναται  ν` αντιπροσωπευθεί  στο Συμβούλιο με άλλο πρόσωπο μη  Σύμβουλο.
  • Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

   

  ΑΡΘΡΟ 13ο

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση, εκπροσώπηση  και  διαχείριση  της  εταιρικής περιουσίας  και  γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας,  εκτός από εκείνες,  οι  οποίες  κατά  τον νόμο ή το  καταστατικό  της  εταιρείας  ανάγονται στην αρμοδιότητα  της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για τις  οποίες αυτή αποφάσισε.
  • Ειδικότερα και  σύμφωνα  με τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο:

  α)  εκπροσωπεί  την εταιρεία ενώπιον όλων των ελληνικών  και  αλλοδαπών  Δικαστηρίων  κάθε βαθμού και  δικαιοδοσίας,  ως και κάθε άλλης Αρχής δια του Προέδρου  ή  του Διευθύνοντος Συμβούλου ή οποιουδήποτε  των  συμβούλων  ή  άλλων προσώπων που ορίζονται απ`  αυτό  για  το  σκοπό  αυτό,   β)  επιμελείται  της  διαχειρίσεως και των δαπανών της εταιρείας,  γ)  αποφασίζει  για  την  σύμφωνη με την παράγραφο 1 του  άρθρου  6  του  παρόντος αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,  ακόμη αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση  υποκαταστημάτων,  πρακτορείων ή γραφείων,  εκθέσεων  και αποθηκών της εταιρείας,  καθώς  και  για την έκταση  των  εργασιών  και  τη δικαιοδοσία αυτών που  τις διευθύνουν,  δ)  διορίζει  και παύει Διευθυντές  και  γενικά  το προσωπικό της εταιρείας,  κανονίζει  τη δικαιοδοσία,  τις  υποχρεώσεις  και τις αποδοχές  αυτών  καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με  ειδική  υπηρεσία ή εντολή,  εφ`όσον  δεν  πρόκειται  περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  οπότε αρμόδια  για  τον καθορισμό των αμοιβών είναι η τακτική  Γενική  Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις της ε) συνομολογεί συμβάσεις με το Δημόσιο,  Οργανισμούς,  νομικά  και  φυσικά  πρόσωπα  και συνάπτει δάνεια για  λογαριασμό της εταιρείας,  με  οποιοσδήποτε  κρίνει  συμφέροντες για την εταιρεία όρους, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου υπό τους όρους του άρθρου 6 του παρόντος    στ) αποφασίζει  για  την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση  ακινήτων  και συνομολογεί συμβάσεις για αγορές,  πωλήσεις,  ανταλλαγές, υποθηκεύσεις,  ενεχυριάσεις  ή μισθώσεις και εκμισθώσεις,  ως  και  για  την  κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων  και υποχρεώσεων της εταιρείας,  ζ)  συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη,  εκδίδει,  αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές,  γραμμάτια  εις διαταγήν  και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές,  στο  όνομα της Εταιρείας  και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών  ή νομικών προσώπων,  με  τα  οποία  η εταιρεία έχει  συναλλαγές  και  εφ` όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού,  η)  ενεργεί προεξοφλήσεις  και προκαταβολές,  τοποθετεί  με ωφέλεια την περιουσία της εταιρείας,  εισπράττει  τα  οφειλόμενα σ` αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,  ιδιωτικού  ή Δημοσίου Δικαίου ως και  του Δημοσίου,  καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και  συμμετοχής  της  εταιρείας σε οποιεσδήποτε συναφείς  επιχειρήσεις  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  καταστατικού,  ρυθμίζει  τους  γενικούς  όρους  των  τρεχόντων  πιστωτικών  λογαριασμών  της  εταιρείας,  εκχωρεί  απαιτήσεις  αυτής και αποδέχεται την εκχώρηση  απαιτήσεων  άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε  υποχρέωση  για  την  εταιρεία  και  προσδιορίζει τη  χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων,  θ) διορίζει πληρεξουσίους και εκπροσώπους της εταιρείας,  Δικηγόρους  ή  μη  στους  οποίους  θα  παρέχει και την πρέπουσα  πληρεξουσιότητα,  ι)  συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις,  κανονίζει  τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως  αυτών,  κλείνει τους λογαριασμούς,  καταρτίζει  τις  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις,  εγκρίνει  αυτές  και  τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση,  προτείνει  σ` αυτή  τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν από  τις  επισφαλείς  απαιτήσεις  ή από τα έξοδα εγκαταστάσεως,  τις  αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημίες,  είτε  για το σχηματισμό αποθεματικών  ως και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα,  ια)  υποβάλλει  στη  Γενική  Συνέλευση προτάσεις για την  τροποποίηση  του  καταστατικού  της εταιρείας,  για  την  αύξηση  ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για  την  παράταση  της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας  πριν  από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής  διάρκειας  αυτής ως και για την συγχώνευση αυτής με άλλη,  ιβ)  καθορίζει  τις  λεπτομέρειες της  έκδοσης  νέων  μετοχών κατά τους όρους του παρόντος  καταστατικού,  προσδιορίζει ελεύθερα τον αριθμό των  μετοχών,  τις  οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε  τίτλος,  τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά  ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης,  διαχείρισης  και  εκπροσώπησης της εταιρείας.  Τα παραπάνω,  τα οποία  τελούν  υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99επ. Ν. 4548/2018 είναι  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά.

   

  ΑΡΘΡΟ 15ο

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  • Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας,  αποφασίζει για κάθε εταιρική  υπόθεση  και αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ` αυτή,  είναι δε η μόνη αρμόδια ν` αποφασίζει επί των θεμάτων που κατά νόμον υπόκεινται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα.
  • Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν  και  τους  απόντες  ή  διαφωνούντες  μετόχους.

   

   

  ΑΡΘΡΟ 16ο

  ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

  • Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, σε τόπο όπου στεγάζονται γραφεία της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.  Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καλέσει και έκτακτα την Γενική Συνέλευση, όταν το κρίνει σκόπιμο. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει οπουδήποτε, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
  • Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.
  • πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., επιπλέον δε και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η αποστολή και η λήψη της πρόσκλησης θα επιβεβαιώνεται με αναφορά παράδοσης και ανάγνωσης του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος από τους αποδέκτες του.

   

  • Σε περίπτωση επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη πρόσκληση κατά τα ανωτέρω δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών αυτών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

   

  AΡΘΡΟ 17ο

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  • Ο Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτού  κωλυομένου  ο  νόμιμος  αναπληρωτής  που προεδρεύει  προσωρινά  της  Γενικής  Συνέλευσης,   επιλέγει  ως  γραμματέα  έναν  εκ  των παρισταμένων μετόχων μέχρι  να  επικυρωθεί  από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος  των  δικαιουμένων  να μετάσχουν σ`αυτήν μετόχων και  εκλέγει το τακτικό Προεδρείο,  το οποίο αποτελείται  από  έναν Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και  χρέη ψηφολέκτου.
  • Οι συζητήσεις  και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης  περιορίζονται  στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

   

   

   

  AΡΘΡΟ 18o

  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  • Οι συζητήσεις  και  αποφάσεις στις συνελεύσεις  καταχωρίζονται  σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο πρακτικών)  τα  δε  σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης.
  • Αντίγραφα  ή  αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής  Συνέλευσης  που  προσάγονται  ενώπιον Δικαστηρίου ή  άλλης  Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  από  το νόμιμο αναπληρωτή  του.
  • Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

   

  ΑΡΘΡΟ 19ο

  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

  Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

  Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

   

  ΑΡΘΡΟ 20o

  Εφαρμογή Ν. 4548/18

  • Για όσα θέματα δεν γίνεται μνεία ή δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
  • που το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

   

  Τέλος, η Γενική Συνέλευση, μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις, αποφασίζει την ένταξη και ενσωμάτωση των τροποποιήσεων στο καταστατικό της εταιρίας. Προς τούτο εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής να υπογράψει το νέο κείμενό του και να μεριμνήσει για την τήρηση των κατά νόμον διατυπώσεων δημοσιότητας.

   

  Για το έβδομο θέμα:

  Παροχή έγκρισης συναφθεισών εντός της χρήσεως του 2018 συμβάσεων με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες βάσει του άρθρου 23α ν. 2190/1920

  Εγκρίνονται ομοφώνως από την Γενική Συνέλευση όλες οι συναφθείσες εντός της χρήσεως του 2018 συμβάσεις (οιασδήποτε φύσεως) της Εταιρείας με τα μέλη ΔΣ, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, βάσει του άρθρου 23α ν. 2190/20, όπως παρατίθενται σε Παράρτημα στην παρούσα. Ως προς την έγκρισή τους, κρίθηκε ομοφώνως ότι οι όροι των συμβάσεων υπηρετούν το εταιρικό συμφέρον, καθώς προάγουν την εύρυθμη λειτουργία και ενισχύουν την δραστηριότητα αυτής, υπό εύλογους όρους αγοράς.

   

  Για το όγδοο θέμα:

   Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

  Αποφασίζεται ομοφώνως από την Γενική Συνέλευση η χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή την διεύθυνση άλλων εταιρειών, των οποίων ιδρυτές, κύριοι μέτοχοι ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών είναι η Εταιρεία, ιδρυτές ή κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας.

   

  Για το ένατο θέμα:

   Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

  Ο Πρόεδρος της ΓΣ αναφέρθηκε στην εισήγηση του ΔΣ για την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 Επιτροπή Ελέγχου, η οποία προτείνεται να αποτελείται στο σύνολό της από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, ως εξής:

  1. Δημήτριος Γκούμας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
  2. Αλέξανδρος Μάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
  3. Στέργιος Νέζης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ

  Τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, όπως προκύπτει και από τα κάτωθι βιογραφικά τους που εξετάστηκαν ήδη και παρουσιάστηκαν σήμερα από το ΔΣ και τα οποία έχουν ως εξής:

  Ο κ. Δημήτριος Γκούμας είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Ξεκίνησε την καριέρα του το 1963 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος όπου εργάσθηκε για 41 έτη σε διάφορα τμήματα και επιτελικές Διευθύνσεις της Διοικήσεως. Από το 1987 έως το 1996 διετέλεσε Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Επενδύσεων & Κεφαλαιαγοράς της Εθνικής Τράπεζας, ενώ το 1997 έγινε Διευθυντής της ίδιας Διεύθυνσης έως τον Ιανουάριο του 2001, οπότε ανέλαβε Δ/νων Σύμβουλος της Ε.Τ.Ε.Β.Α. Μετά την συγχώνευση της Ε.Τ.Ε.Β.Α. με την Εθνική Τράπεζα το Δεκέμβριο του 2002, έγινε Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας με ευθύνη του τομέα Επενδυτικής Τραπεζικής μέχρι το 2004, οπότε και αποχώρησε από την υπηρεσία. Έχει διατελέσει στο παρελθόν μέλος Δ.Σ. πολλών εταιριών μετοχικού ενδιαφέροντος της Εθνικής Τράπεζας. Υπήρξε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΕΒΕ από το 2001 μέχρι και το 2006, ένα μέρος της δραστηριότητας της οποίας ήταν και η παραγωγή μπαταριών. Εισήλθε στο Δ.Σ. της Εταιρίας τον Οκτώβριο του 2012 και ασχολήθηκε, παράλληλα με τα άλλα του καθήκοντα, με θέματα εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. Ο κ. Γκούμας προτείνεται για Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

  Ο κ. Αλέξανδρος Μάνος ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1989 στην εταιρεία British Gas-Midlands Research Centre. Το 1992 ξεκίνησε να εργάζεται στην εταιρία Salomon Brothers ως αναλυτής στο τμήμα Transportation & Infrastructure της Επενδυτικής Τραπεζικής. Εν συνεχεία, αφού εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στο αντίστοιχο τμήμα της Societe Generale, το 1998 επανεντάχθηκε στη Citigroup ως υπεύθυνος της Επενδυτικής Τραπεζικής αρχικά για την Ελλάδα και εν τέλει για την Ελλάδα, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και Βόρεια Αφρική. Τον Μάιο 2007, ανέλαβε τα καθήκοντα του ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. Από τον Ιούνιο 2008 έως και το Δεκέμβριο του 2012, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Πρόεδρος της Πειραιώς Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ και συμμετείχε στα διοικητικά συμβούλια θυγατρικών εταιριών του Ομίλου στο εξωτερικό. Από το Δεκέμβριο του 2012 έως και το Δεκέμβριο του 2013 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στη Γενική Τράπεζα, θυγατρική του Ομίλου Πειραιώς Από τον Δεκέμβριο του 2013 έως τον Απρίλιο του 2019 διατέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης. Σήμερα κατέχει την θέση του Chief Operation Officer στην Praxia Bank. Ο κ. Μάνος κατέχει MSc Μηχανολόγου Μηχανικού από το Imperial College of Science, Technology & Medicine και MBA από το INSEAD Business University.

  Ο κ. Στέργιος Νέζης διατέλεσε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου Chipita από τις αρχές του 2011 έως το 2018, υπεύθυνος για την παραγωγή, τις προμήθειες, τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) και την ανάπτυξη νέων αγορών. Διετέλεσε COO στον Δ.Ο.Λ  Α.Ε.  (2006-2011) και Διευθύνων Σύμβουλος σε 6 θυγατρικές του Ομίλου. Ο κ. Νέζης κατείχε επίσης τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία Delta Ice Cream Group και τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία Delta Holdings S.A (σήμερα Vivartia) (2005-2006). Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Δ.Ε.Η. Α.Ε. (2000-2005) οδηγώντας την σε επιτυχή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο το 2001, η οποία ακολουθήθηκε από 2 επιπλέον δημόσιες προσφορές κατά τα έτη 2002 και 2003. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της SCA Hygiene Products SA – θυγατρική της σουηδικής πολυεθνικής SCA Group (1989-2000) και της Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε. (1984-1989). Ο κ. Νέζης ήταν μέλος του Δ.Σ. και Εντεταλμένος Σύμβουλος, υπεύθυνος για τις βιομηχανικές δραστηριότητες της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (1987-1989). Αποφοίτησε ως Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  Από τα παραπάνω σύντομα βιογραφικά συνάγεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών στελέχη επιχειρήσεων. Περαιτέρω, τουλάχιστον ένα εκ των μελών και ιδίως ο ως άνω προτεινόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και λογιστικής. Περαιτέρω, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν. 3016/2002.

  Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί την ανωτέρω Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, με Πρόεδρο αυτής τον κ. Δημήτριο Γκούμα, και ορίζει την θητεία της δύο (2) έτη.

   

  Για το δέκατο θέμα:

   Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

  Δεν τέθηκε κάποιο έτερο θέμα προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση.

   

  Για το ενδέκατο θέμα:

  Τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο

  Πέραν των ανωτέρω, προτάθηκε από τον μοναδικό παριστάμενο ως άνω μέτοχο της Εταιρείας η εξέταση του παρόντος πρόσθετου, εκτός ημερησίας διατάξεως, θέματος σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας, ώστε να διευρυνθεί ο εμπορικός της σκοπός και στην παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μπαταριών και άλλων προϊόντων. Κατόπιν τούτου, αποφασίζεται ομοφώνως η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού ως ακολούθως:

   

  ΑΡΘΡΟ 3ο

  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  Α)  Σκοπός της εταιρείας είναι:

  1. Η παραγωγή, εμπορία, διανομή, διαχείριση, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή και συναρμολόγηση κάθε είδους συσσωρευτών (μπαταριών), συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευτών αυτοκινήτου, κεραιών και ιστών τηλεπικοινωνιών, συστημάτων αμυντικής βιομηχανίας και συστημάτων παραγωγής ενέργειας.
  2. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, διαχείρισης και αποθήκευσης κάθε είδους συσσωρευτών, κεραιών και ιστών τηλεπικοινωνιών, συστημάτων αμυντικής βιομηχανίας και συστημάτων παραγωγής ενέργειας.
  3. Η παραγωγή, εμπορία, διανομή, διαχείριση, εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
  4. Η κατασκευή, η λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών, πάρκων, μονάδων και συστημάτων (αυτόνομα ενεργειακά συστήματα) παραγωγής, εμπορίας, διανομής, μεταφοράς και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Μεταξύ άλλων, η μελέτη, επίβλεψη, διαχείριση, κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών, πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, παραγωγής, μεταφοράς και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δη φωτοβολταϊκά συστήματα ή έρευνας άλλων παρεμφερών σκοπών.
  5. Η κατασκευή, εμπορία, αντιπροσώπευση, διαχείριση, διανομή, εισαγωγή, εξαγωγή και συναρμολόγηση βοηθητικών και λοιπών υλικών και εγκαταστάσεων για την εκτέλεση έργων ενέργειας.
  6. Η έρευνα, παραγωγή, προμήθεια, διαχείριση, εμπορία, αντιπροσώπευση, διανομή, εισαγωγή, εξαγωγή και συναρμολόγηση κάθε είδους ηλεκτρονικών συστημάτων και κάθε είδους λογισμικών για χρήση σε ενεργειακές εφαρμογές.
  7. H προμήθεια, διαχείριση, εμπορία, αντιπροσώπευση, διανομή, εισαγωγή, εξαγωγή και συναρμολόγηση λαμπτήρων, πόλων, φωτιστικών και λοιπών συστημάτων τύπου LED.
  8. H προμήθεια, διαχείριση, εμπορία, αντιπροσώπευση, διανομή, εισαγωγή, εξαγωγή και επεξεργασία καθαρού μολύβδου και κράματος μολύβδου.
  9. Η συλλογή, εισαγωγή, εξαγωγή και διαχείριση πάσης φύσεως χρησιμοποιημένων/ αποβλήτων μπαταριών, συσσωρευτών και άλλων προϊόντων αυτών με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίησή τους.
  10. Η συλλογή και διαχείριση πάσης φύσεως μπαταριών, συσσωρευτών και άλλων προϊόντων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση των αποβλήτων τους.
  11. Η χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων από χρησιμοποιημένους συσσωρευτές και λοιπές ύλες μολύβδου προερχόμενες από υπολείμματα παραγωγικής διαδικασίας, με σκοπό την παραγωγή ανακυκλωμένου μολύβδου και κραμάτων του.
  12. Η ανάκτηση θεϊκού νατρίου και πολυπροπυλενίου προερχόμενα από την

  ανακύκλωση χρησιμοποιημένων συσσωρευτών.

  1. Η αποθήκευση χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και λοιπών πρώτων υλών

  μολύβδου.

  1. Η δημιουργία και εκμετάλλευση κέντρων ανακυκλώσιμων μπαταριών.
  2. Η συλλογή και ανακύκλωση ανακυκλώσιμων μπαταριών με σκοπό την

  παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλικών, την επεξεργασία  αυτών των

  ανακυκλώσιμων μπαταριών και μεταπώληση.

  1. Η παροχή υπηρεσιών ανάκτησης μεταλλικών πρώτων υλών (ανακυκλώμενου μολύβδου).
  2. Η παροχή υπηρεσιών ανάκτησης μη μεταλλικών πρώτων υλών (θειϊκού

  νατρίου).

  1. Η παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μπαταριών και άλλων προϊόντων.
  2. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών σχετικών με τις ως άνω δραστηριότητες.

   

  Β)  Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται, ενδεικτικά:

  1. Να εξαγοράζει, συστήνει ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία έχει τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, να παρέχει οιαδήποτε υπηρεσία διαχείρισης, καθώς και λογιστικής ή άλλης συνδρομής προς τις επιχειρήσεις αυτές, καθώς και να παραχωρεί με ή άνευ ανταλλάγματος τη χρήση οιουδήποτε ακινήτου.
  2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς ευόδωση των σκοπών της.
  3. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
  4. Να αντιπροσωπεύει οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού, παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω ειδών και παροχής υπηρεσιών σχετικών με τη μελέτη, εφαρμογή και χρησιμοποίηση των αμέσως ανωτέρω προϊόντων.
  5. Να αγοράζει ακίνητα και αυτοκίνητα.
  6. Nα επενδύει τα διαθέσιμα της σε τίτλους και αξιόγραφα εισηγμένα ή μη σε Χρηματιστήρια εσωτερικού και εξωτερικού σε Ελληνικές και Αλλοδαπές εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου κλπ, και να αντλεί κεφάλαια για τα επενδυτικά της προγράμματα από κάθε πηγή που προβλέπεται από τους Ελληνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους και τους Κανόνες και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
  7. Nα παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις, κλπ, να δίνει εντολές για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, καθώς και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες στο όνομα της Εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο.
  8. Να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη στα πλαίσια του σκοπού της.

   

  Η Γενική Συνέλευση, μετά και την παραπάνω τροποποίηση, αποφάσισε την ένταξη και ενσωμάτωση της ως άνω τροποποίησης στο καταστατικό της εταιρίας. Προς τούτο εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής να υπογράψει το νέο κείμενό του και να μεριμνήσει για την τήρηση των κατά νόμον διατυπώσεων δημοσιότητας.