Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  08/05/2019

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

   ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 001579901000

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

   

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλείται ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «OLYMPIA GROUP LTD», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ερμού 2 & Νίκης.

   

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ 28ης Μαΐου 2019

  Θέμα 1ο:       Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Oικονομικών Kαταστάσεων της χρήσης 2018 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

  Θέμα 2ο:       Διάθεση κερδών χρήσης 2018.

  Θέμα 3ο:       Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

  Θέμα 4ο:       Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την  χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  Θέμα 5ο:       Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019.

  Θέμα 6ο:       Προσαρμογή του Καταστατικού σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, ως ισχύει- Τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 6-18, 20 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

  Θέμα 7ο:       Παροχή έγκρισης συναφθεισών εντός της χρήσεως του 2018 συμβάσεων με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες βάσει του άρθρου 23α ν. 2190/1920.

  Θέμα 8ο:       Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

  Θέμα 9ο:        Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

  Θέμα 10ο:      Διάφορες ενημερώσεις, ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

  Για να λάβει μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η μέτοχος πρέπει να καταθέσει τις μετοχές της στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική συνέλευση.

   

   

   

  Αθήνα, 8 Μαΐου 2019