Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – 28.01.2019
 • ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – 28.01.2019

  28/01/2019

  ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

  «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

  ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE»

  ΤΗΣ 28.01.2019

  Αθήνα, 28-1-2019

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE» σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 28η Iανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα και ώρα 13:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Ερμού 2 στην Αθήνα, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

   

  Στην Γενική Συνέλευση παρέστησε, εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον κ. Ρούμπεν Μπουρλά με βάση το από 7.1.2019 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, η μοναδική  μέτοχος της Εταιρίας, ήτοι  η εταιρεία με την επωνυμία «OLYMPIA GROUP LTD», η οποία εδρεύει στη Λεμεσσό Κύπτου, επί των οδών  Αρχ. Μακαρίου III & Νικολάου Γύζη 2, με δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (15.151.860) μετοχές και με δικαίωμα ισάριθμων ψήφων, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Δάταξης.

   

  Για το πρώτο θέμα:

  Τροποποίηση άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρίας (αύξηση μέγιστου  αριθμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου).

   

  Ο Πρόεδρος της ΓΣ προτείνει την τροποποίηση του άρθου 9 του Καταστατικού ώστε ο μέιστος αριθμός των μελών να αυξηθεί από επτά (7) μέλη σε έντεκα (11) μέλη. Ως εκ τούτου το άρθρο 9 του Καταστατικού διαμορφώνεται, ως εξής:

  «ΑΡΘΡΟ 9ο 

  Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη, εκλεγόμενα μεταξύ των μετόχων ή  και εκτός από αυτούς,  από  τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με φανερή ψηφοφορία. Τα μέλη του Διoικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

  Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), παρατεινομένη μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά τη λήξη της θητείας των, μη δυναμένη πάντως να υπερβεί την εξαετία

  Μετά από διαλογική συζήτηση, η ΓΣ ενέκρινε τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

  Για το δεύτερο θέμα:

  Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

  Σε συνέχεια της ληφθείσας απόφασης επί του πρώτου θέματος και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του νόμου 4548/2018, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα αποφασίζει την εκλογή νέου δεκαμελούς διοικητικού συμβουλίου, αποτελούμενου από τα ακόλουθα πρόσωπα:

  1. Βασίλειος Μπίλλης του Αγγέλου
  2. Δημήτριος Γκούμας του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μέλος
  3. Αλέξανδρος Μάνος του Στεφάνου, Ανεξάρτητο Μέλος
  4. Μιχαήλ Μαστοράκης του Κωνσταντίνου
  5. Στέργιος Νέζης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μέλος
  6. Ιωάννης Παντολέων του Οδυσσέα
  7. Ρούμπεν Μπουρλάς του Ηλία
  8. Σπυρίδων Κόπολας του Ιωάννη
  9. Στέφανος Κανίδης του Αναστασίου
  10. Λάμπρος Μπίσαλας του Σπυρίδωνος

            Η θητεία του νέου ΔΣ θα είναι, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, πενταετής, αρχομένης από σήμερα (δηλαδή μέχρι 28.1.2024), και θα παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

  Τα ανωτέρα ανεξάρτητα Μέλη του Δ.Σ πληρούν τις προϋποθέσεις και διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3016/2002.

  Δεν τέθηκε κάποιο έτερο θέμα προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση.