Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT
 • ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT

  25/01/2019

  ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

  «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

  ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE»

  ΤΗΣ 28.01.2019

   

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Για το πρώτο θέμα:

  Τροποποίηση άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρίας (αύξηση μέγιστου  αριθμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου).

   

  Ο Πρόεδρος της ΓΣ προτείνει την τροποποίηση του άρθου 9 του Καταστατικού ώστε ο μέγιστος αριθμός των μελών να αυξηθεί από επτά (7) μέλη σε έντεκα (11) μέλη. Ως εκ τούτου το άρθρο 9 του Καταστατικού διαμορφώνεται, ως εξής:

  «ΑΡΘΡΟ 9ο 

  Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη, εκλεγόμενα μεταξύ των μετόχων ή  και εκτός από αυτούς,  από  τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με φανερή ψηφοφορία. Τα μέλη του Διoικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

  Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), παρατεινομένη μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά τη λήξη της θητείας των, μη δυναμένη πάντως να υπερβεί την εξαετία

  Μετά από διαλογική συζήτηση, η ΓΣ ενέκρινε τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

  Για το δεύτερο θέμα:

  Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

  Σε συνέχεια της ληφθείσας απόφασης επί του πρώτου θέματος και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του νόμου 4548/2018, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα αποφασίζει την εκλογή νέου δεκαμελούς διοικητικού συμβουλίου, αποτελούμενου από τα ακόλουθα πρόσωπα:

  1. Βασίλειος Μπίλλης του Αγγέλου
  2. Δημήτριος Γκούμας του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μέλος
  3. Αλέξανδρος Μάνος του Στεφάνου, Ανεξάρτητο Μέλος
  4. Μιχαήλ Μαστοράκης του Κωνσταντίνου
  5. Στέργιος Νέζης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μέλος
  6. Ιωάννης Παντολέων του Οδυσσέα
  7. Ρούμπεν Μπουρλάς του Ηλία
  8. Σπυρίδων Κόπολας του Ιωάννη
  9. Στέφανος Κανίδης του Αναστασίου
  10. Λάμπρος Μπίσαλας του Σπυρίδωνος

            Η θητεία του νέου ΔΣ θα είναι, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, πενταετής, αρχομένης από σήμερα (δηλαδή μέχρι 28.1.2024), και θα παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

  Τα ανωτέρα ανεξάρτητα Μέλη του Δ.Σ πληρούν τις προϋποθέσεις και διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3016/2002.

  Δεν τέθηκε κάποιο έτερο θέμα προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση.

   

   

  Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΣ

  Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ