Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού κατεχόμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
 • Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού κατεχόμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

  11/01/2019

  Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την
  απόφαση 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι κατόπιν σχετικής
  ενημέρωσης που έλαβε, η Olympia Group A.E. Συμμετοχών, έως τώρα μοναδική μέτοχος
  της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE, προέβη στην πώληση του συνόλου των μετοχών που
  κατείχε στη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE, ήτοι 15.151.860 μετοχές, ως και των αντίστοιχων
  δικαιωμάτων ψήφου, στην Olympia Group Ltd. Σημειώνεται ότι η Olympia Group Ltd είναι
  εταιρεία με έδρα την Κύπρο, κατέχει δε το 100% των μετοχών της Olympia Group A.E.
  Συμμετοχών.

  Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2019