Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  07/01/2019

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE
  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 001579901000
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλείται ο μοναδικός Μέτοχος
  της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «Olympia Group Ανώνυμη Εταιρεία
  Συμμετοχών», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28 η Ιανουαρίου 2019, ημέρα
  Δευτέρα και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ερμού
  2 & Νίκης.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΤΗΣ 28 ης Ιανουαρίου 2019

  Θέμα 1o: Τροποποίηση άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρίας (αύξηση μέγιστου
  αριθμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου).
  Θέμα 2ο: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

  Για να λάβει μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η μέτοχος πρέπει να καταθέσει τις
  μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε
  οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά
  έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική
  συνέλευση.

  Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2019