Ανακοινώσεις

  • Αρχική σελίδα
  • Ολοκλήρωση διαδικασίας συγχώνευσης
  • Ολοκλήρωση διαδικασίας συγχώνευσης

    03/12/2018

    Η εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης δια απορρόφησης, της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», δυνάμει της με αρ. 22367-30/11/2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών , όπως καταχωρήθηκε την 30.11.2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1583412, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν.2190/1920 και του άρθρου 54 του Ν.4172/2013.

    Σημειώνεται ότι σκοπός της ως άνω συγχώνευσης είναι η επίτευξη συνεργειών και η βελτιστοποίηση των παραγωγικών και διοικητικών λειτουργιών του Ομίλου Sunlight.