Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων Δανειστών του από 20/6/2017 Ομολογιακού δανείου της Εταιρείας.
 • Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων Δανειστών του από 20/6/2017 Ομολογιακού δανείου της Εταιρείας.

  02/07/2018

  Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ανακοινώνει ότι την 29η Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» η Επαναληπτική Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του από 20.06.2017 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου της Εταιρείας.

  Στη Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, 768 Ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν 30.154 ομολογίες, επί συνόλου 50.000 ομολογιών, ήτοι ποσοστό 60,31% του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του Ομολογιακού δανείου κατά το χρόνο της συνέλευσης.

  Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου (11.23) επετεύχθη η απαιτούμενη απαρτία και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεματων της Ημερησίας Διάταξης ως ακολούθως:

  Θέμα 1ο: Η Συνέλευση παρείχε συναίνεση προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση αρνητικής υποχρέωσης της Εκδότριας η λήψη νέων πιστοδοτήσεων άνω των ευρώ 16 εκατ. έως την 31/12/2019 (όρος 8.2.(στ) του ΚΟΔ).

  ΝΑΙ 29.369 ομολογίες(97,40%) ΟΧΙ 743 ομολογίες(2,46%) ΑΠΟΧΗ 42 ομολογίες(0,14%)

  Θέμα 2ο: Η Συνέλευση παρείχε συναίνεση προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση εγγυοδοτικής υποχρέωσης η αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων (όρος 7.1.(θ) του ΚΟΔ), ποσού 1,5 εκατ. ευρώ για αγορά νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για σύσταση θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό.

  ΝΑΙ 29.393 ομολογίες(97,48%) ΟΧΙ 719 ομολογίες(2,38%) ΑΠΟΧΗ 42 ομολογίες(0,14%)

  Θέμα 3ο: Η Συνέλευση παρείχε συναίνεση προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση αρνητικής υποχρέωσης η πώληση του κλάδου της Εκδότριας που αφορά στην εμπορία καταναλωτικών μπαταριών έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς (όροι 8.2.(δ) και 8.2.(ζ) του ΚΟΔ).

  ΝΑΙ 29.318 ομολογίες(97,23%) ΟΧΙ 770 ομολογίες(2,55%) ΑΠΟΧΗ 66 ομολογίες(0,22%)

  Θέμα 4ο: Η Συνέλευση παρείχε συναίνεση προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση θετικής υποχρέωσης της Εκδότριας η υπέρβαση του Δείκτη ‘Σύνολο Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA’ για δύο (2) χρονικά σημεία υπολογισμού του Δείκτη, ήτοι για τις 31/12/2018 και για τις 30/6/2019 (όροι 8.1.(ι) και 4.3.1.(γ) του ΚΟΔ) με παράλληλη αύξηση του επιτοκίου των ομολογιών από 4,25% σε 4,35% για τις Περιόδους Εκτοκισμού 20/12/2018 – 20/6/2019 και 20/6/2019 – 20/12/2019.

  ΝΑΙ 29.401 ομολογίες(97,50%) ΟΧΙ 718 ομολογίες(2,38%) ΑΠΟΧΗ 35 ομολογίες(0,12%)

  Θέμα 5ο: Η Συνέλευση παρείχε συναίνεση προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση αρνητικής υποχρέωσης η αποφασισθείσα για λόγους προστασίας της αγοράς ολιγοήμερη αναστολή διαπραγμάτευσης των ομολογιών (όροι 8.2.(ι) του ΚΟΔ).

  ΝΑΙ 29.388 ομολογίες(97,46%) ΟΧΙ 724 ομολογίες(2,40%) ΑΠΟΧΗ 42 ομολογίες(0,14%)

  Αθήνα, 2-7-2018