Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ Συστήματα Sunlight Α.Β.Ε.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ Συστήματα Sunlight Α.Β.Ε.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

  12/06/2018

  Σύμφωνα με το Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία  Συστήματα Sunlight Α.Β.Ε.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Αμυντικών, Ενεργειακών, Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων» και το διακριτικό τίτλο «Συστήματα Sunlight Α.Β.Ε.Ε.» (ο «Εκδότης»), καλούνται οι Ομολογιούχοι Δανειστές του κοινού ομολογιακού δανείου (το «ΚΟΔ»), ύψους ευρώ 50.000.000, εκδόσεως της εταιρείας μας,

  σε Συνέλευση Ομολογιούχων στις 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην έδρα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» και συγκεκριμένα Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα 104 42, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ», για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

   

  1. Παροχή συναίνεσης των ομολογιούχων προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση αρνητικής υποχρέωσης της Εκδότριας η λήψη νέων πιστοδοτήσεων άνω των ευρώ 16 εκατ. έως την 31/12/2019 (όρος 8.2.(στ) του ΚΟΔ).
  2. Παροχή συναίνεσης των ομολογιούχων προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση εγγυοδοτικής υποχρέωσης η αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων (όρος 7.1.(θ) του ΚΟΔ), ποσού 1,5 εκατ. ευρώ για αγορά νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για σύσταση θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό.
  3. Παροχή συναίνεσης των ομολογιούχων προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση αρνητικής υποχρέωσης η πώληση του κλάδου της Εκδότριας που αφορά στην εμπορία καταναλωτικών μπαταριών έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς (όροι 8.2.(δ) και 8.2.(ζ) του ΚΟΔ).
  4. Παροχή συναίνεσης των ομολογιούχων προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση θετικής υποχρέωσης της Εκδότριας η υπέρβαση του Δείκτη ‘Σύνολο Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA’ για δύο (2) χρονικά σημεία υπολογισμού του Δείκτη, ήτοι για τις 31/12/2018 και για τις 30/6/2019 (όροι 8.1.(ι) και 4.3.1.(γ) του ΚΟΔ) με παράλληλη αύξηση του επιτοκίου των ομολογιών από 4,25% σε 4,35% για τις Περιόδους Εκτοκισμού 20/12/2018 – 20/6/2019 και 20/6/2019 – 20/12/2019.
  5. Παροχή συναίνεσης των ομολογιούχων προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση αρνητικής υποχρέωσης η αποφασισθείσα για λόγους προστασίας της αγοράς ολιγοήμερη αναστολή διαπραγμάτευσης των ομολογιών (όροι 8.2.(ι) του ΚΟΔ).

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του ΚΟΔ απαρτίας, για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, στις  29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, ομοίως στην έδρα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων,  Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα 104 42, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ».

   

  Κατά τους όρους του ΚΟΔ για τη λήψη απόφασης για έκαστο εκ των ανωτέρω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Συγκεκριμένα, στην πρώτη Συνέλευση της 27/6/2018 απαιτείται να παρίσταται το 66,67% του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του ομολογιακού δανείου (απαρτία) και σε αυτήν να ψηφίσει θετικά το 66,67% του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του ομολογιακού δανείου (πλειοψηφία). Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική Συνέλευση της 29/6/2018 μπορεί να αποφασίσει επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αν παρίσταται το 50% του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του ομολογιακού δανείου (απαρτία) και σε αυτήν ψηφίσει θετικά το 50,01% των παρόντων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ομολογιούχων (πλειοψηφία).

  Δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση Ομολογιούχων έχουν κατά τους όρους του ΚΟΔ όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης της 27/6/2018, ήτοι  στις 22/6/2018 (Record Date) και έχουν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 057958104000, Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα, αρμόδιος κα Μ. Γυφτονικολού, τηλ.2103366496, email: Sunlight_BhMeeting@athexgroup.gr, δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, ήτοι έως την 22/6/2018, βεβαίωση δέσμευσης των ομολογιών τους στο Σ.Α.Τ. την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους καθώς και τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα ειδικότερα στους όρους 11.17 και 11.20 του Προγράμματος του ΚΟΔ. Ο Εκπρόσωπος θα πιστοποιήσει οίκοθεν τους δικαιούμενους συμμετοχής.

  Οι ομολογιούχοι θα πρέπει να αιτηθούν από τον χειριστή του λογαριασμού τους να δεσμευτούν οι ομολογίες τους μέχρι και την ημερομηνία της επαναληπτικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 29/6/2018.

  Κάθε ομολογιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δύναται να ψηφίσει είτε φυσικώς είτε δι’ αντιπροσώπου, στη δεύτερη περίπτωση συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μέσα.

  H απόφαση της Συνέλευσης θα δεσμεύει το σύνολο των ομολογιούχων ακόμη και αν δεν συμμετείχαν στη Συνέλευση ή δεν συμφώνησαν με αυτήν.

  Ο Εκδότης θα καταβάλει εύλογα έξοδα παραστάσεως σε έκαστο ομολογιούχο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που θα παραβρεθεί (φυσικώς ή δι’ αντιπροσώπου, κατά τα ανωτέρω) και θα ψηφίσει τόσο στη Συνέλευση της 27/6/2018 όσο και στην επαναληπτική Συνέλευση της 29/6/2018, αν η τελευταία απαιτηθεί. Το σχετικό ποσό θα ανέλθει σε 0,40% της ονομαστικής αξίας των ομολογιών με τις οποίες θα παραβρεθεί και θα ψηφίσει στη Συνέλευση ο ομολογιούχος, με ελάχιστο ποσό 50 ευρώ ανά ομολογιούχο. Το ποσό μετά την αφαίρεση τυχόν νομίμων παρακρατήσεων θα καταβληθεί άπαξ και δεν θα διαφοροποιηθεί σε περίπτωση που απαιτηθεί η σύγκληση και της επαναληπτικής Συνέλευσης. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία καταβολής του σχετικού ποσού θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση του Εκδότη.

  Παρατίθεται συνοπτικό χρονοδιάγραμμα των σημαντικών ημερομηνιών για τη Συνέλευση Ομολογιούχων:

  Ημερομηνία Γεγονός
  12/6/2018 Πρόσκληση ΔΣ Sunlight για Συνέλευση Ομολογιούχων
  13/6/2018 Δημοσίευση Πρόσκλησης
  13/6/2018 έως

  22/6/2018

  ·         Δέσμευση ομολογιών από ομολογιούχους.

  ·         Υποβολή στο Κεντρικό Αποθετήριο βεβαίωσης δέσμευσης και λοιπών εγγράφων νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του ομολογιούχου

  ·         Υπογραφή πληρεξουσιότητας για παράσταση δι’ αντιπροσώπου και αποστολή της στο Κεντρικό Αποθετήριο (αν επιλεγεί)

  22/6/2018 Record Date συμμετοχής στη Συνέλευση
  27/6/2018 Συνέλευση Ομολογιούχων
  29/6/2018 Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων (αν απαιτηθεί)

  Aθήνα 12/6/2018

  Το Διοικητικό Συμβούλιο