Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της 25ης Απριλίου 2018
 • Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της 25ης Απριλίου 2018

  25/04/2018

  ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE» ΤΗΣ 25.04.2018


  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Για το πρώτο θέμα:

   Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

  Η συζήτηση επί του θέματος και η λήψη απόφασης αναβάλλεται για τις 24/5/2018.
   

  Για το δεύτερο θέμα:

   Διάθεση κερδών χρήσης 2017

  Η συζήτηση επί του θέματος και η λήψη απόφασης αναβάλλεται για τις 24/5/2018.


  Για το τρίτο θέμα:

   Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017

  Η συζήτηση επί του θέματος και η λήψη απόφασης αναβάλλεται για τις 24/5/2018.


  Για το τέταρτο θέμα:

  Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους

  Η συζήτηση επί του θέματος και η λήψη απόφασης αναβάλλεται για τις 24/5/2018.
   

  Για το πέμπτο θέμα:

   Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και  Επιτροπών αυτού

  Η συζήτηση επί του θέματος και η λήψη απόφασης αναβάλλεται για τις 24/5/2018.


  Για το έκτο θέμα
  :

   Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2017 και καθορισμός ύψους των αμοιβών τους για την χρήση 2018

  Η συζήτηση επί του θέματος και η λήψη απόφασης αναβάλλεται για τις 24/5/2018.
   

  Για το έβδομο θέμα:

   Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 38.985.693,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 Ευρώ σε 5,50 Ευρώ  και ταυτόχρονα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 38.985.693,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ζημιών εις νέον και μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής στα 2,93 Ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής. 

  Η συζήτηση επί του θέματος και η λήψη απόφασης αναβάλλεται για τις 24/5/2018.
   

  Για το όγδοο θέμα:

   Αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 1 και 3  του Καταστατικού αυτής.

  Η συζήτηση επί του θέματος και η λήψη απόφασης αναβάλλεται για τις 24/5/2018.

  Για το ένατο θέμα:

   Παροχή έγκρισης συναφθέντων συμβάσεων με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και αμοιβών με συνδεδεμένα μέρη βάσει του άρθρου 23α ν. 2190/1920

  Η συζήτηση επί του θέματος και η λήψη απόφασης αναβάλλεται για τις 24/5/2018. 


  Για το δέκατο θέμα:

   Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

  Η συζήτηση επί του θέματος και η λήψη απόφασης αναβάλλεται για τις 24/5/2018.


  Για το ενδέκατο θέμα:

   Έγκριση αλλαγής στο χρονοδιάγραμμα χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας. Ειδικότερα, έγκριση χρήσης ποσού €5.000.000 για αγορά νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντός του 2018 έναντι του αρχικού ποσού €3.000.000 όπως αυτό αναφερόταν στο Ενημερωτικό Δελτίο.

  Η συζήτηση επί του θέματος και η λήψη απόφασης αναβάλλεται για τις 24/5/2018.


  Για το δωδέκατο θέμα:

   Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

  Η συζήτηση επί του θέματος και η λήψη απόφασης αναβάλλεται για τις 24/5/2018.