Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
 • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

  12/01/2018

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

  Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της, Sunlight Recycling ABEE, με χρηματική εισφορά ευρώ 5.000.000.

  Το κεφάλαιο της εταιρείας Sunlight Recycling ABEE θα αυξηθεί από ευρώ 4.056.190 σε ευρώ 4.556.190. Η διαφορά μεταξύ της αξίας έκδοσης των νέων μετοχών, ποσού ευρώ 5.000.000 και της ονομαστικής τους αξίας, ποσού ευρώ 500.000, ήτοι ευρώ 4.500.000, πιστώθηκε στον λογαριασμό «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

  Το προϊόν της εν λόγω αύξησης, χρησιμοποιήθηκε από την θυγατρική εταιρεία για την μείωση του τραπεζικού δανεισμού της, όπως προβλέπεται από τους όρους έκδοσης του από 20/6/2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου.