Ανακοινώσεις

  • Αρχική σελίδα
  • Γνωστοποίηση Κράτους-Μέλους προέλευσης
  • Γνωστοποίηση Κράτους-Μέλους προέλευσης

    19/07/2017

    Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3556/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4374/2016 και της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ περί διαφάνειας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το κράτος-μέλος προέλευσης της Εταιρείας είναι η Ελλάδα και η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.