Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  21/06/2017

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ

  το επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στην πρόσφατη Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή των ομολογιών της Εταιρείας στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»).

  Επίσης, ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες τους,

  τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους

  τους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς

   και το Σύμβουλο Έκδοσης

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») ανέρχονται σε €50 εκατ. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες έκδοσης δεν θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, αλλά θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την Εταιρεία.

  Τα αντληθέντα κεφάλαια ύψους €50 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν από την Εκδότρια ως παρατίθεται ακολούθως στον πίνακα:

  ependisi

  Η χρήση των αντλούμενων κεφαλαίων για κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα εντός της χρήσης 2017 και τυχόν υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη την πενταετή διάρκεια του ΚΟΔ.

  Το προϊόν της Έκδοσης, έως την πλήρη διάθεσή του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς.

  Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

  Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 08.06.2017, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 50.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών της Εταιρείας.

  Η Εταιρεία ενημερώνει ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η πίστωση των ομολογιών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα Τρίτη 20.06.2017.

  Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΣΑΝΛΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «SUNLB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

  Αθήνα, 20.06.2017

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ