Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας
 • Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας

  09/06/2017

  «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

  Η εταιρεία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «SUNLIGHT») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι από την 08.06.2017 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 08.06.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως €50.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 50.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστη €1.000 (οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 02.06.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

  Το Χ.Α. την 08.06.2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α. έως 50.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών της Εταιρείας, υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των ομολογιών της σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα θα γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία.

  Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ:

  ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ
  Πέμπτη, 8 Ιουνίου Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  Πέμπτη, 8 Ιουνίου Έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α.
  Πέμπτη, 8 Ιουνίου Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.
  Παρασκευή, 9 Ιουνίου Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στον ημερήσιο τύπο.
  Τρίτη, 13 Ιουνίου Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.
  Τετάρτη, 14 Ιουνίου Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς – εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος).
  Παρασκευή, 16 Ιουνίου Λήξη Δημόσιας Προσφοράς – εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα 16:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος).
  Δευτέρα, 19 Ιουνίου Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων κατανομής πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.*
  Τρίτη, 20 Ιουνίου Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.
  Τρίτη, 20 Ιουνίου Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εκδότρια.Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.
  Τετάρτη, 21 Ιουνίου Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.

  *Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών.

  Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

  Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 8 Ιουνίου 2017, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. – Χρηματιστήριο Αθηνών» (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εταιρείας (https://www.systems-sunlight.com/el/enimerotiko-deltio-omologou/), του Συμβούλου και των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι της «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (http://www.euroxx.gr/gr/content/article/Sunlight), της «ALPHA BANK Α.Ε.» (http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224) και της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» (https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1355&mid=363&lang=gr) και των Λοιπών Αναδόχων, ήτοι της «AXIA VENTURES GROUP LTD» (http://www.axiavg.gr/ell/prospectus), της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (https://www.nbg.gr/greek/retail/investment-products) και της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (http://www.piraeusbankgroup.com/sunlight). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας, του Συμβούλου Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και των Λοιπών Αναδόχων κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων – Κατόχων Εταιρικών Τίτλων της SUNLIGHT, Ερμού 2 & Νίκης, Πλ. Συντάγματος, 10563 Αθήνα, τηλ.: 210 62 45 400.