RfQ
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της 24ης Μαΐου 2018

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της 24ης Μαΐου 2018

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»  ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE» ΤΗΣ 24.05.2018                                                    Αθήνα, 25-5-2018 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE» σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 24η Μαίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα και ώρα 13:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Ερμού 2 στην Αθήνα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.             Στην Γενική Συνέλευση παρέστησε, εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον κο Ρούμπεν Μπουρλά του Ηλία με βάση το από 23/04/2018 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, η μοναδική  μέτοχος της Εταιρίας, ήτοι  η εταιρεία με την επωνυμία «OLYMPIA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «OLYMPIA GROUP Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, Ερμού 25, ΤΚ 14564, με δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (15.151.860) μετοχές και με δικαίωμα ισάριθμων ψήφων, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Δάταξης.     Για το πρώτο θέμα: Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών H Γενική Συνέλευση ομόφωνα απεφάσισε την έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2017 έως 31.12.2017, την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης... read more
Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 24 Μαΐου 2018

Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 24 Μαΐου 2018

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE» ΤΗΣ 24.05.2018   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Για το πρώτο θέμα:  Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Διαβάζεται ακολούθως από τον Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η προς αυτήν έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 έως 31.12.2017 καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 εδ. δ’ του Κ.Ν. 2190/1920 και δίδονται αντίγραφα αυτής σε όλους τους παριστάμενους. Σε συνέχεια αυτού, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απεφάσισε την έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2017 έως 31.12.2017, την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και την έγκριση της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 εδ. δ’ του Κ.Ν. 2190/1920.   Για το δεύτερο θέμα:  Διάθεση κερδών χρήσης 2017 Η Εταιρεία δεν θα προβεί σε διανομή κερδών, λόγω της ύπαρξης ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Για το τρίτο θέμα:  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017 Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2017 έως 31.12.2017 καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.        Για το τέταρτο θέμα:  Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών,... read more
ANAKOINΩΣH ΣYΣTHMATA SUNLIGHT ABEE

ANAKOINΩΣH ΣYΣTHMATA SUNLIGHT ABEE

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης για την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας μας στην Ξάνθη και για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Συστήματα Sunlight ABEE επιθυμεί να γνωστοποιήσει τα ακόλουθα: Η Εταιρεία μας βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, τα κλιμάκια εμπειρογνωμόνων και τις ασφαλιστικές εταιρείες για την κατά το δυνατόν ταχύτερη εκτίμηση της ζημίας που έχει προκληθεί σε τμήμα του εργοστασίου και ειδικότερα σε μέρος της γραμμής παραγωγής βιομηχανικών μπαταριών και στο κτίριο που αυτή στεγαζόταν. Η πληγείσα γραμμή παραγωγής μπαταριών συνεισέφερε σε μεγάλο ποσοστό του ετήσιου τζίρου της Εταιρείας και για το λόγο αυτό η Εταιρεία αναζητά εναλλακτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση των πελατών της και τον περιορισμό των απωλειών στον κύκλο εργασιών της, όπως η αγορά υφισταμένων προϊόντων από τρίτους ή η ανάθεση της κατασκευής τους σε τρίτους και εν συνεχεία παράδοσή τους στους πελάτες της. Το ακριβές ποσοστό αναπλήρωσης των απωλειών δεν μπορεί επί του παρόντος να προσδιοριστεί. Οι γραμμές παραγωγής των μπαταριών που προορίζονται για αμυντική χρήση δεν έχουν επηρεαστεί ουσιαστικά, καθώς έχουν υποστεί περιορισμένες μόνο ζημίες. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί είναι επαρκώς ασφαλισμένες για κάθε ζημία από κοινοπραξία 8 ασφαλιστικών εταιρειών. Οι ασφαλιστικές καλύψεις αφορούν τόσο αποκατάσταση ζημιών λόγω πυρός αλλά και μελλοντική απώλεια κερδών (loss of profit). Επειδή όμως ο ακριβής χρόνος είσπραξης της ασφαλιστικής αποζημίωσης δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με ακρίβεια, η Εταιρεία μας προτίθεται εντός των αμέσως προσεχών ημερών  να καταθέσει προς την κοινοπραξία των ασφαλιστικών εταιρειών αίτημα προκαταβολής έναντι της τελικής αποζημίωσης. Η προκαταβολή θα χρησιμοποιηθεί μαζί με υφιστάμενα ίδια διαθέσιμα και τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν... read more
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

Η Εταιρεία Συστήματα Sunlight ABEE, μέλος του Ομίλου Olympia, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι αναφορικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε τμήμα του εργοστασίου της στην Ξάνθη, την 1 η  Μαΐου, θα προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν στην αποτίμηση της κατάστασης και των ζημιών που έχουν προκληθεί. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε η παραγωγική της δραστηριότητα να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν, για τη συνέχιση της εξυπηρέτησης των ανά τον κόσμο πελατών της. Αθήνα, 2 Μαΐου... read more
ANAKOINΩΣH ΣYΣTHMATA SUNLIGHT ABEE

ANAKOINΩΣH ΣYΣTHMATA SUNLIGHT ABEE

Σήμερα, 1η Μαΐου λίγο πριν τη 1.00 το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο εργοστάσιο μπαταριών της ΣYΣTHMATA SUNLIGHT στο Όλβιο Ξάνθης.    Eφαρμόζοντας απόλυτα το σύστημα εκτάκτων αναγκών και τηρώντας τις διαδικασίες ασφαλείας, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και όλοι οι εργαζόμενοι είναι απόλυτα ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. H πυροσβεστική υπηρεσία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία ήδη έχει τεθεί υπό έλεγχο. Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τοξικών αερίων για την περιοχή.   H διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.   Eφόσον παραστεί ανάγκη, η εταιρεία θα εκδώσει νέα ανακοίνωση.   Για ότι χρειασθείτε επικοινωνήστε με : Aνθή Tροκούδη, 6932100053,  και Bάσω Γρίβα... read more
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018

Η εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι τροποποιήθηκε η ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ως εκ τούτου, το Οικονομικό Ημερολόγιο για την εταιρεία Συστήματα Sunlight ABEE, διαμορφώνεται ως εξής: 24/5/2018       Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 21/6/2018       Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου – Πληρωμή Τοκομεριδίου 20/9/2018       Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2018 24/12/2018    Τρίτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου – Πληρωμή Τοκομεριδίου Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.   Αθήνα, 26 Απριλίου... read more