RfQ
Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης

Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE Η Εταιρεία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 16/2/2018, τα Διοικητικά Συμβούλια αυτής ως και της κατά 100% θυγατρικής της  Εταιρείας «SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για την συγχώνευση με απορρόφηση της τελευταίας. Σκοπός της εν λόγω απόφασης ήταν η επίτευξη συνεργειών και η βελτιστοποίηση των παραγωγικών και διοικητικών λειτουργιών του Ομίλου Sunlight. Η ως άνω  συγχώνευση θα συντελεσθεί με βάση τις διατάξεις των άρθρων 69-77 και 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013, ο δε ισολογισμός μετασχηματισμού ορίσθηκε αυτός της 31/12/2017. Τα Διοικητικά Συμβούλια αποφάσισαν επίσης να ορίσουν τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές  Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου, (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17681) και Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα, (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891), της Ελεγκτικής Εταιρείας PriceWaterhouseCoopers, για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας. Η ολοκλήρωση της ως άνω σκοπούμενης συγχώνευσης εναπόκειται στη λήψη των σχετικών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των δύο εταιρειών ως και στην λήψη των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. ΑΘΗΝΑ,... read more
Σημαντική Διάκριση για τη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT στα φετινά Growth Awards

Σημαντική Διάκριση για τη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT στα φετινά Growth Awards

Αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία Ανάπτυξη Αγορών και Προϊόντων Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT, θυγατρική του Ομίλου Olympia, αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία «Ανάπτυξη Αγορών και Προϊόντων» της δεύτερης διοργάνωσης των «Growth Awards». Η βράβευση τονίζει την ισχυρή θέση που κατέχει η εταιρεία στην παγκόσμια αγορά συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, λόγω της δυναμικής εξαγωγικής της δραστηριότητας, αλλά και της αξιοπιστίας του παραγόμενου προϊόντος στη βιομηχανική της μονάδα στο Νέο Όλβιο Ξάνθης. Ο θεσμός των «Growth Awards» δημιουργήθηκε από τη Eurobank και τη Grant Thornton,  με στόχο την επιβράβευση των επιχειρήσεων που συνδυάζουν τις υψηλές οικονομικές επιδόσεις με μία επιτυχημένη σύγχρονη επιχειρηματική ιστορία και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός νέου τοπίου επιχειρηματικότητας και εργασιακής κουλτούρας στη χώρα. Βάσει της διαδικασίας αξιολόγησης «Financial Growth/Health Matrix», της Grant Thornton και της Eurobank και εν συνεχεία της δεκαπενταμελούς Κριτικής Επιτροπής του θεσμού, η Συστήματα SUNLIGHT, σημείωσε την υψηλότερη επίδοση στην κατηγορία «Ανάπτυξη Αγορών και Προϊόντων». Η διάκριση αυτή, αναδεικνύει την εταιρεία ως μία από τις επιχειρήσεις που συμβάλλουν και ταυτόχρονα εμπνέουν στη δημιουργία μιας Ελλάδας σύγχρονης, δυναμικής και ανταγωνιστικής. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, το βραβείο για τη Συστήματα SUNLIGHT παρέλαβε ο Β. Μπίλλης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ο οποίος δήλωσε: «Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την μεγάλη τιμή τον θεσμό των Growth Awards. Είναι μεγάλη μας χαρά να παραλαμβάνουμε σήμερα ένα τόσο σημαντικό βραβείο, το οποίο ουσιαστικά αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά της εταιρίας, την καινοτομία στην ανάπτυξη προϊόντων και την εξωστρέφεια μέσα από ένα αμιγώς εξαγωγικό προφίλ.  H SUNLIGHT, ανήκει στον ελληνικό πολυεθνικό Όμιλο Olympia και μετράει περισσότερα από 26 χρόνια  ζωής και αποτελεί πλέον έναν παγκόσμιο παίκτη στην αγορά ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας βιομηχανικών... read more
Πώληση ποσοστού συμμετοχής

Πώληση ποσοστού συμμετοχής

Η Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη στην πώληση 16.000 μετοχών της εταιρείας ΑΦΗΣ ΑΕ, προς την εταιρεία «Δ. & Ι. Δαμκαλίδης Εμποροεισαγωγική ΑΕ» έναντι τιμήματος ευρώ 6.000. Κατόπιν των ανωτέρω, η συμμετοχή της Συστήματα Sunlight ABEE στην ΑΦΗΣ ΑΕ κατέρχεται σε ποσοστό 49,33% (από 60%), τα δε αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια, σε ενοποιημένη βάση, θα επιβαρυνθούν με το ποσό των ευρώ 194.893. ΑΘΗΝΑ,... read more
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής H Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της, Sunlight Recycling ABEE, με χρηματική εισφορά ευρώ 5.000.000. Το κεφάλαιο της εταιρείας Sunlight Recycling ABEE θα αυξηθεί από ευρώ 4.056.190 σε ευρώ 4.556.190. Η διαφορά μεταξύ της αξίας έκδοσης των νέων μετοχών, ποσού ευρώ 5.000.000 και της ονομαστικής τους αξίας, ποσού ευρώ 500.000, ήτοι ευρώ 4.500.000, πιστώθηκε στον λογαριασμό «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Το προϊόν της εν λόγω αύξησης, χρησιμοποιήθηκε από την θυγατρική εταιρεία για την μείωση του τραπεζικού δανεισμού της, όπως προβλέπεται από τους όρους έκδοσης του από 20/6/2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου. ΑΘΗΝΑ,... read more
Σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία

Σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι συστάθηκε θυγατρική εταιρεία στην Ιταλία, με την επωνυμία Reliable Battery Solutions Srl, με 100% συμμετοχή της εταιρείας Συστήματα Sunlight ABEE και μετοχικό κεφάλαιο Ευρώ 200.000. Βασικός σκοπός της εν λόγω θυγατρικής είναι η συναρμολόγηση και εμπορία μπαταριών βιομηχανικού τύπου, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας του Ομίλου Sunlight στις αγορές της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης. ΑΘΗΝΑ,... read more
Η Συστήματα SUNLIGHT βραβεύθηκε ως εξέχων  προμηθευτής για το 2016 από το Hyster-Yale Group

Η Συστήματα SUNLIGHT βραβεύθηκε ως εξέχων προμηθευτής για το 2016 από το Hyster-Yale Group

Η Συστήματα SUNLIGHT, ξεχώρισε ανάμεσα σε χιλιάδες προμηθευτές του κορυφαίου Ομίλου Hyster – Yale και βραβεύθηκε ως εξέχων προμηθευτής για το 2016, έχοντας  διακριθεί για την ποιότητα και τους χρόνους παράδοσης των προϊόντων της, επιτυγχάνοντας 100% και στις δύο κατηγορίες , μέσα από μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία επιλογής. Παράλληλα, η Συστήματα SUNLIGHT αποτελεί τη μοναδική εταιρεία στο χώρο της μπαταρίας που λαμβάνει τη διάκριση «Roll of Honor» από τον Όμιλο Hyster – Yale. Ο παγκόσμιος Όμιλος Hyster-Yale, είναι ο 4ος μεγαλύτερος κατασκευαστής περονοφόρων παγκοσμίως, με κύκλο εργασιών $2,7δις. Αναπτύσσει σχέσεις και συνεργάζεται με πελάτες, προμηθευτές και αντιπροσώπους για περισσότερα από 80 χρόνια, στον τομέα του σχεδιασμού, της κατασκευής και πώλησης ανυψωτικών οχημάτων και εξαρτημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο κάτω από τα εμπορικά σήματα Hyster και Yale. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του, ο Όμιλος Hyster-Yale κάθε χρόνο βραβεύει τους προμηθευτές του, αναδεικνύοντας εκείνους που ξεχωρίζουν και ανταποκρίνονται σε μία σειρά από αυστηρά κριτήρια όπως η ποιότητα, οι χρόνοι και η ακρίβεια στις παραδόσεις, η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη προϊόντων και η τεχνική υποστήριξη. Η Συστήματα SUNLIGHT ήδη από το 2012 έχει μία εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία με τον Όμιλο Hyster-Yale, η οποία περιλαμβάνει την πώληση μιας ευρείας γκάμας μπαταριών κίνησης και εξαρτημάτων τους και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τα μηχανήματα ανύψωσης της ΗΥG στα εργοστάσια παραγωγής και σε πελάτες τους της σε πάνω από 55 χώρες ανά τον κόσμο.  Αποτέλεσμα αυτής της μακροχρόνιας σχέσης είναι και η φετινή βράβευση, η οποία αφορά στη διάκριση της Συστήματα SUNLIGHT για την ποιότητα προϊόντων και τους χρόνους παράδοσης που τη χαρακτηρίζουν. Αντίστοιχα, το 2015, η εταιρεία διακρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο ως Above & Beyond... read more