RfQ
Ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2017

Ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2017

Η εταιρεία Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου Εξαμήνου 2017, την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. H Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.systems-sunlight.com καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου... read more
ΟΜΙΛΟΣ SUNLIGHT. O πρώτος Όμιλος εταιρειών στην Ελλάδα που λαμβάνει Πιστοποίηση ISO 37001, για θέματα συμμόρφωσης και καταπολέμησης της δωροδοκίας.

ΟΜΙΛΟΣ SUNLIGHT. O πρώτος Όμιλος εταιρειών στην Ελλάδα που λαμβάνει Πιστοποίηση ISO 37001, για θέματα συμμόρφωσης και καταπολέμησης της δωροδοκίας.

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από τον φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD)  H ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT, κορυφαίος παραγωγός συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο, μέλος του Ομίλου Olympia, ιδρύσεως Πάνου Γερμανού, γίνεται η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα και μεταξύ των πρώτων δέκα στην Ευρώπη που αποκτά πιστοποίηση για την εφαρμογή του προτύπου ISO37001 που αφορά την καταπολέμηση της δωροδοκίας. Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από τον Φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD), έναν από τους πιο έγκριτους οργανισμούς Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, η οποία πιστοποίησε ότι οι σχετικές διαδικασίες που εφαρμόζει η SUNLIGHT είναι σύμφωνες με το πρότυπο ISO 37001. Σημειώνεται, ότι ο Όμιλος εταιρειών έχει παράλληλα λάβει από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) και βεβαίωση τήρησης του Προτύπου ISO 19600 (Compliance Management System) για την κανονιστική συμμόρφωση. O συνδυασμός των δύο Προτύπων ISO 37001 και ISO 19600 επιτρέπει στον Όμιλο να εδραιώσει μία συνολικά εύρωστη και ισχυρή δομή συμμόρφωσης και διαφάνειας θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης. Δέσμευση της εταιρείας είναι να λειτουργεί και να εκτελεί όλες τις δραστηριότητές της στις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ώστε να διασφαλίζονται άριστα αποτελέσματα ως προς την ποιότητα του τελικού προϊόντος, τηρώντας όλες τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για το περιβάλλον και την υγιεινή και ασφάλεια. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η δέσμευση της εταιρίας να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις και απαιτήσεις της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επιπλέον της πιστοποίησης από τον Φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD), η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHΤ αποτελεί μέλος της TRACE International, της παγκοσμίου φήμης οργάνωσης κατά της διαφθοράς, ενώ έχει αναπτύξει και δικά της καινοτόμα εργαλεία, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της διαφάνειας στις εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας. Πρόσφατα μάλιστα βρέθηκε στη shortlist του διεθνούς διαγωνισμού Women in Compliance ο οποίος επιβραβεύει... read more
Γνωστοποίηση Κράτους-Μέλους προέλευσης

Γνωστοποίηση Κράτους-Μέλους προέλευσης

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3556/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4374/2016 και της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ περί διαφάνειας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το κράτος-μέλος προέλευσης της Εταιρείας είναι η Ελλάδα και η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή... read more
Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού κατεχόμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού κατεχόμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε, η Olympia Group A.E. Συμμετοχών προέβη την 4/7/2017 σε αγορά 2.039.271 μετοχών της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχεί σε 13,46% του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, η Olympia Group A.E. Συμμετοχών κατέχει πλέον 15.151.860 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT... read more
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

H Εταιρεία Συστήματα Sunlight ABEE, σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (άρθρο 10 κανονισμού (ΕΕ) 2016/522 & άρθρο 19 παρ. 7 κανονισμού (ΕΕ) 2014/596), γνωστοποιεί ότι τα κάτωθι υπόχρεα πρόσωπα έχουν προβεί στις ακόλουθες... read more
ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Alpha Bank Α.Ε., η Eurobank Ergasias Α.Ε. και η Εuroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, κατόπιν ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς την 16η Ιουνίου 2017, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»), διατέθηκαν συνολικά 50.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») και αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους €50.000.000. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε εντός του εύρους απόδοσης από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε €124.416 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,49 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 1.833. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,25%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,25% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της. Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν βάσει της ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 4,25% είναι οι εξής: (α) 35.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 78.773 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 44,43% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών), και (β) 15.000 Ομολογίες (30% επί του... read more