RfQ
2η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

2η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με τους όρους του από 20.6.2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης (εφεξής «το ΚΟΔ») όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 2η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 20.12.2017 έως 21.6.2018, είναι η Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018. Η ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 2ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018. Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 2η Περίοδο Εκτοκισμού που αντιστοιχεί σε 50.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών  ανέρχεται στο ποσό των 1.080.208,33 ευρώ, ήτοι ποσό 21,6041666667 ευρώ ανά ομολογία. Ο υπολογισμός έχει γίνει με επιτόκιο 4,25% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).   Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018, ως ακολούθως: Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων,  σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.  Με πίστωση του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), που έχει δηλώσει έκαστος Ομολογιούχος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθ. 6 απόφαση του Δ.Σ. του Διαχειριστή Σ.Α.Τ, σε περίπτωση που οι Ομολογιούχοι δεν επιθυμούν να εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Η καταβολή σε Ομολογιούχους που για οποιονδήποτε λόγο αυτή δεν κατέστη αρχικώς... read more
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ  Συστήματα Sunlight Α.Β.Ε.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ Συστήματα Sunlight Α.Β.Ε.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία  Συστήματα Sunlight Α.Β.Ε.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Αμυντικών, Ενεργειακών, Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων» και το διακριτικό τίτλο «Συστήματα Sunlight Α.Β.Ε.Ε.» (ο «Εκδότης»), καλούνται οι Ομολογιούχοι Δανειστές του κοινού ομολογιακού δανείου (το «ΚΟΔ»), ύψους ευρώ 50.000.000, εκδόσεως της εταιρείας μας,  σε Συνέλευση Ομολογιούχων στις 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην έδρα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» και συγκεκριμένα Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα 104 42, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ», για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:   Παροχή συναίνεσης των ομολογιούχων προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση αρνητικής υποχρέωσης της Εκδότριας η λήψη νέων πιστοδοτήσεων άνω των ευρώ 16 εκατ. έως την 31/12/2019 (όρος 8.2.(στ) του ΚΟΔ). Παροχή συναίνεσης των ομολογιούχων προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση εγγυοδοτικής υποχρέωσης η αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων (όρος 7.1.(θ) του ΚΟΔ), ποσού 1,5 εκατ. ευρώ για αγορά νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για σύσταση θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό. Παροχή συναίνεσης των ομολογιούχων προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση αρνητικής υποχρέωσης η πώληση του κλάδου της Εκδότριας που αφορά στην εμπορία καταναλωτικών μπαταριών έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς (όροι 8.2.(δ) και 8.2.(ζ) του ΚΟΔ). Παροχή συναίνεσης των ομολογιούχων προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση θετικής υποχρέωσης της Εκδότριας η υπέρβαση του Δείκτη ‘Σύνολο Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA’ για δύο (2) χρονικά σημεία υπολογισμού του Δείκτη, ήτοι για τις 31/12/2018 και για τις 30/6/2019 (όροι 8.1.(ι) και 4.3.1.(γ) του ΚΟΔ) με παράλληλη αύξηση του επιτοκίου των ομολογιών από 4,25% σε 4,35% για τις Περιόδους Εκτοκισμού 20/12/2018 – 20/6/2019... read more
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της 24ης Μαΐου 2018

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της 24ης Μαΐου 2018

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»  ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE» ΤΗΣ 24.05.2018                                                    Αθήνα, 25-5-2018 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE» σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 24η Μαίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα και ώρα 13:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Ερμού 2 στην Αθήνα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.             Στην Γενική Συνέλευση παρέστησε, εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον κο Ρούμπεν Μπουρλά του Ηλία με βάση το από 23/04/2018 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, η μοναδική  μέτοχος της Εταιρίας, ήτοι  η εταιρεία με την επωνυμία «OLYMPIA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «OLYMPIA GROUP Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, Ερμού 25, ΤΚ 14564, με δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (15.151.860) μετοχές και με δικαίωμα ισάριθμων ψήφων, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Δάταξης.     Για το πρώτο θέμα: Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών H Γενική Συνέλευση ομόφωνα απεφάσισε την έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2017 έως 31.12.2017, την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης... read more
Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 24 Μαΐου 2018

Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 24 Μαΐου 2018

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE» ΤΗΣ 24.05.2018   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Για το πρώτο θέμα:  Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Διαβάζεται ακολούθως από τον Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η προς αυτήν έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 έως 31.12.2017 καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 εδ. δ’ του Κ.Ν. 2190/1920 και δίδονται αντίγραφα αυτής σε όλους τους παριστάμενους. Σε συνέχεια αυτού, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απεφάσισε την έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2017 έως 31.12.2017, την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και την έγκριση της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 εδ. δ’ του Κ.Ν. 2190/1920.   Για το δεύτερο θέμα:  Διάθεση κερδών χρήσης 2017 Η Εταιρεία δεν θα προβεί σε διανομή κερδών, λόγω της ύπαρξης ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Για το τρίτο θέμα:  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017 Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2017 έως 31.12.2017 καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.        Για το τέταρτο θέμα:  Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών,... read more
ANAKOINΩΣH ΣYΣTHMATA SUNLIGHT ABEE

ANAKOINΩΣH ΣYΣTHMATA SUNLIGHT ABEE

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης για την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας μας στην Ξάνθη και για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Συστήματα Sunlight ABEE επιθυμεί να γνωστοποιήσει τα ακόλουθα: Η Εταιρεία μας βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, τα κλιμάκια εμπειρογνωμόνων και τις ασφαλιστικές εταιρείες για την κατά το δυνατόν ταχύτερη εκτίμηση της ζημίας που έχει προκληθεί σε τμήμα του εργοστασίου και ειδικότερα σε μέρος της γραμμής παραγωγής βιομηχανικών μπαταριών και στο κτίριο που αυτή στεγαζόταν. Η πληγείσα γραμμή παραγωγής μπαταριών συνεισέφερε σε μεγάλο ποσοστό του ετήσιου τζίρου της Εταιρείας και για το λόγο αυτό η Εταιρεία αναζητά εναλλακτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση των πελατών της και τον περιορισμό των απωλειών στον κύκλο εργασιών της, όπως η αγορά υφισταμένων προϊόντων από τρίτους ή η ανάθεση της κατασκευής τους σε τρίτους και εν συνεχεία παράδοσή τους στους πελάτες της. Το ακριβές ποσοστό αναπλήρωσης των απωλειών δεν μπορεί επί του παρόντος να προσδιοριστεί. Οι γραμμές παραγωγής των μπαταριών που προορίζονται για αμυντική χρήση δεν έχουν επηρεαστεί ουσιαστικά, καθώς έχουν υποστεί περιορισμένες μόνο ζημίες. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί είναι επαρκώς ασφαλισμένες για κάθε ζημία από κοινοπραξία 8 ασφαλιστικών εταιρειών. Οι ασφαλιστικές καλύψεις αφορούν τόσο αποκατάσταση ζημιών λόγω πυρός αλλά και μελλοντική απώλεια κερδών (loss of profit). Επειδή όμως ο ακριβής χρόνος είσπραξης της ασφαλιστικής αποζημίωσης δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με ακρίβεια, η Εταιρεία μας προτίθεται εντός των αμέσως προσεχών ημερών  να καταθέσει προς την κοινοπραξία των ασφαλιστικών εταιρειών αίτημα προκαταβολής έναντι της τελικής αποζημίωσης. Η προκαταβολή θα χρησιμοποιηθεί μαζί με υφιστάμενα ίδια διαθέσιμα και τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν... read more
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

Η Εταιρεία Συστήματα Sunlight ABEE, μέλος του Ομίλου Olympia, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι αναφορικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε τμήμα του εργοστασίου της στην Ξάνθη, την 1 η  Μαΐου, θα προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν στην αποτίμηση της κατάστασης και των ζημιών που έχουν προκληθεί. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε η παραγωγική της δραστηριότητα να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν, για τη συνέχιση της εξυπηρέτησης των ανά τον κόσμο πελατών της. Αθήνα, 2 Μαΐου... read more