RfQ
Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2017

Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2017

Τον Ιούνιο του 2017, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την έκδοση ΚΟΔ, ύψους 50 εκατ. € πενταετούς διάρκειας, με κουπόνι 4,25%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 5,2 εκατ. €, έναντι ζημιών 1,2 εκατ. €, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 12,6 εκατ. € σημειώνοντας αύξηση 86%. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 100,3 εκατ. € σημειώνοντας αύξηση 45%. Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ,  κ. Βασίλης Μπίλλης ανέφερε: «Το 1o εξάμηνο του 2017, σε μία ακόμα δύσκολη για την ελληνική οικονομία περίοδο, η Εταιρεία πέτυχε εκ νέου να βελτιώσει τα οικονομικά της μεγέθη, απόρροια αφ’ ενός της στρατηγικής εξωστρέφειας που σταθερά τα τελευταία χρόνια ακολουθεί, αλλά και της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης της κοστολογικής της βάσης. Παρά την έντονη μεταβλητότητα στις αγορές των βασικών μετάλλων, μεταξύ των οποίων και στον μόλυβδο, που αποτελεί την κύρια πρώτη ύλη στην παραγωγή μπαταριών και την υποχώρηση του δολαρίου, η σημαντική διασπορά της πελατειακής βάσης, γεωγραφικά και προϊοντικά, σε συνδυασμό με την σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων, συνέβαλαν στην απορρόφηση των παραπάνω πιέσεων. Παράλληλα, ο Όμιλος συνέχισε την υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος προγραμματισμένης επέκτασης της παραγωγικής του δυναμικότητας, προκειμένου να επιτύχει τον στρατηγικό του στόχο για περαιτέρω διείσδυση και ενίσχυση του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Το 1ο εξάμηνο του 2017, σημαντική στα αποτελέσματα του Ομίλου υπήρξε και η συνεισφορά της θυγατρικής Sunlight Recycling, με έδρα την Κομοτηνή. Έχοντας αυξήσει σημαντικά την παραγωγική της ικανότητα, αλλά και εξορθολογίζοντας το μείγμα πρώτων υλών της, πέτυχε βελτίωση των παραγωγικών της δεικτών και της λειτουργικής της κερδοφορίας»  ... read more
Ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2017

Ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2017

Η εταιρεία Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου Εξαμήνου 2017, την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. H Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.systems-sunlight.com καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου... read more
ΟΜΙΛΟΣ SUNLIGHT. O πρώτος Όμιλος εταιρειών στην Ελλάδα που λαμβάνει Πιστοποίηση ISO 37001, για θέματα συμμόρφωσης και καταπολέμησης της δωροδοκίας.

ΟΜΙΛΟΣ SUNLIGHT. O πρώτος Όμιλος εταιρειών στην Ελλάδα που λαμβάνει Πιστοποίηση ISO 37001, για θέματα συμμόρφωσης και καταπολέμησης της δωροδοκίας.

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από τον φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD)  H ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT, κορυφαίος παραγωγός συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο, μέλος του Ομίλου Olympia, ιδρύσεως Πάνου Γερμανού, γίνεται η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα και μεταξύ των πρώτων δέκα στην Ευρώπη που αποκτά πιστοποίηση για την εφαρμογή του προτύπου ISO37001 που αφορά την καταπολέμηση της δωροδοκίας. Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από τον Φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD), έναν από τους πιο έγκριτους οργανισμούς Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, η οποία πιστοποίησε ότι οι σχετικές διαδικασίες που εφαρμόζει η SUNLIGHT είναι σύμφωνες με το πρότυπο ISO 37001. Σημειώνεται, ότι ο Όμιλος εταιρειών έχει παράλληλα λάβει από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) και βεβαίωση τήρησης του Προτύπου ISO 19600 (Compliance Management System) για την κανονιστική συμμόρφωση. O συνδυασμός των δύο Προτύπων ISO 37001 και ISO 19600 επιτρέπει στον Όμιλο να εδραιώσει μία συνολικά εύρωστη και ισχυρή δομή συμμόρφωσης και διαφάνειας θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης. Δέσμευση της εταιρείας είναι να λειτουργεί και να εκτελεί όλες τις δραστηριότητές της στις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ώστε να διασφαλίζονται άριστα αποτελέσματα ως προς την ποιότητα του τελικού προϊόντος, τηρώντας όλες τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για το περιβάλλον και την υγιεινή και ασφάλεια. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η δέσμευση της εταιρίας να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις και απαιτήσεις της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επιπλέον της πιστοποίησης από τον Φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD), η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHΤ αποτελεί μέλος της TRACE International, της παγκοσμίου φήμης οργάνωσης κατά της διαφθοράς, ενώ έχει αναπτύξει και δικά της καινοτόμα εργαλεία, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της διαφάνειας στις εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας. Πρόσφατα μάλιστα βρέθηκε στη shortlist του διεθνούς διαγωνισμού Women in Compliance ο οποίος επιβραβεύει... read more
Γνωστοποίηση Κράτους-Μέλους προέλευσης

Γνωστοποίηση Κράτους-Μέλους προέλευσης

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3556/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4374/2016 και της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ περί διαφάνειας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το κράτος-μέλος προέλευσης της Εταιρείας είναι η Ελλάδα και η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή... read more
Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού κατεχόμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού κατεχόμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε, η Olympia Group A.E. Συμμετοχών προέβη την 4/7/2017 σε αγορά 2.039.271 μετοχών της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχεί σε 13,46% του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, η Olympia Group A.E. Συμμετοχών κατέχει πλέον 15.151.860 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT... read more
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

H Εταιρεία Συστήματα Sunlight ABEE, σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (άρθρο 10 κανονισμού (ΕΕ) 2016/522 & άρθρο 19 παρ. 7 κανονισμού (ΕΕ) 2014/596), γνωστοποιεί ότι τα κάτωθι υπόχρεα πρόσωπα έχουν προβεί στις ακόλουθες... read more